Det er mye å sette seg inn i når du etablerer en bedrift, og forsikringer står ikke alltid øverst på prioriteringslisten. Mange synes også det kan være vanskelig å finne ut hvilke forsikringer bedriften faktisk trenger.

Her er vår ABC i bedriftsforsikring til deg som er i startgropa:

Lovpålagte forsikringer
Som bedriftsleder er det en del forsikringer du ikke kommer utenom, rett og slett fordi loven krever det. Alle bedrifter som har ansatte må ha en yrkesskadeforsikring som sikrer den ansatte ved arbeidsulykker og yrkessykdommer.

Har bedriften firmabil må du tegne bilansvarsforsikring som omfatter personskader og skader på andres ting og kjøretøy. Bedrifter innen bygg- og anleggsbransjen er pålagt å ha en forsikring som dekker kontraktsforpliktelser.

I tillegg til forsikringer plikter du som arbeidsgiver å sette av minimum 2 prosent av arbeidstakerens lønn til pensjon, gjennom det som heter obligatorisk tjenestepensjon.

Personalforsikringer
Menneskene du jobber med, er bedriftens viktigste ressurser. For å ta ekstra godt vare på dine ansatte, kan du i tillegg til yrkesskadeforsikringen, tegne egne personalforsikringer.

Du kan utvide yrkesskadeforsikringen slik at de ansatte forsikres for ulykker som skjer på fritid, noe som ikke er en del av den obligatoriske yrkesskadeforsikringen. 

Gjennom forskjellige forsikringsordninger kan personalforsikringer gi erstatning utover lovpålagt yrkesskadeforsikring, med blant annet god dekning ved varig arbeidsuførhet grunnet sykdom. En personalforsikring kan også sikre økonomisk trygghet til de etterlatte hvis den ansatte dør.

En helseforsikring med behandlingsgaranti gir de ansatte ekstra trygghet og gjør at de kommer raskere til behandling – samtidig som bedriften reduserer sykefraværskostnadene.

Helseforsikring: Ta vare på bedriftens viktigste ressurs

Forsikringer for bygninger og løsøre
Det er mange forsikringer som er aktuelle for de fleste typer næringer og bedrifter, uavhengig av bransje. De fleste forsikringsselskaper tilbyr forsikringsløsninger som omfatter de mest vanlige forsikringsbehovene en virksomhet har. Slike forsikringer dekker blant annet brann-, tyveri og vannskader.

Forsikringer tilbys etter bedriftens behov, og er tilpasset din bransje, hvilke bygninger du har og hva slags maskiner bedriften benytter. Det finnes blant annet landbruksforsikringer som er spesielt tilpasset ulike produksjoner på gården.

Prat med oss om forsikring til din bedrift!