Status                                                                                                                                                                                                                                                                 

Eika Norden steg +5,6 % i mars. Til sammenligning steg det nordiske aksjemarkedet med +4,9 %, målt i norske kroner. Så langt i år er fondet opp 11 %. Dette er +1,6 % bedre enn den nordiske referanseindeksen som er opp 9,4 %.

Alle de fire nordiske aksjemarkedene leverte god avkastning i mars. I Norge, Sverige og Danmark endte oppgangen på henholdsvis 4,8 %, 4,9 % og 4,0 %, i lokal valuta. Finland endte opp 1,5 %. Den positive utviklingen i aksjemarkedet er hovedsakelig drevet av økende optimisme for vekst i den globale økonomien. I USA begynner arbeidsmarkedet å svekke seg noe, mens forbruksveksten holder seg god. I Europa har ledende indikatorer vært sprikende, med en fortsatt svak utvikling i industrien, spesielt i Tyskland, mens tjenestesektoren har bedret seg. Vekstbildet i Kina har vært svakt lenge, både for privat forbruk og industri, men de siste målingene begynner å utvikle seg i mer positiv retning. 

Forventninger om rentekutt blant sentralbanker har den siste tiden blitt utsatt med fortsatt sterke inflasjonstall, samtidig som både industriproduksjon og forbrukertillit gradvis bedres. I aksjemarkedet har vekstsensitive (sykliske) sektorer vært sterkere enn mer defensive sektorer, og i tillegg begynner vi også å se en større bredde i oppgangen (det er ikke bare de største teknologiselskapene som driver oppgangen i for eksempel S&P500 indeksen, men flere og bredere spekter av selskaper). Dette er et godt tegn. Samtidig fremstår aksjemarkedet som relativt høyt priset på indeksnivå sammenlignet både mot egen historikk og lange renter, og på aggregert nivå fortsetter analytikere å kutte inntjeningsestimater for nordiske selskaper. 

I forvaltningen av Eika Norden legges det fortsatt mye vekst på strategien om vektstang-prinsippet der vi posisjonerer fondet mot en attraktiv kombinasjon av verdi- og kvalitetsselskaper, og et fokus på selskaper med god estimattrend. Gjennom mars har vi flyttet deler av fondets store eksponering mot industriselskaper over i en økt andel eksponering mot råvareselskaper, inkludert metaller og olje. Bakgrunnen for dette er delvis den sterke aksjekursoppgangen i industriselskaper og delvis en forventning om at råvarer skal begynne å utvikle seg positivt i takt med bedring av vekstdata fra Kina. 

Resultater

Den største posisjonen i fondet, Novo Nordisk, var opp 10 % i mars på bakgrunn av positive nyheter på selskapets kapitalmarkedsdag. På denne dagen meldte selskapet både om lovende resultater for neste generasjons fedmeprodukter og et positivt bilde vedrørende produksjonskapasiteten fremover. 

Volvo, som produserer lastebiler og anleggsmaskiner, var opp 10,3 % i mars. Vi traff nylig selskapet og fikk et positivt inntrykk til evnen å opprettholde sterke marginer til tross for noe lavere volumer i markedet.

Forsvarsselskapet Saab var opp 17 % i mars, blant annet støttet av Sveriges inntreden i NATO. Eika Norden har tidligere ekskludert investeringer i forsvarsaksjer, men i lys av den russiske invasjonen av Ukraina vurderte vi i 2023 ekskluderingene av norske Kongsberg og svenske Saab på nytt. Konklusjonen var at de nordiske leverandørene ikke produserer kontroversielle våpen (kjernevåpen eller klasevåpen) og har strenge regler for hvem man selger våpen til. I tillegg vurderer vi det som viktig å bygge opp en europeisk industriell base for produksjon av våpen til selvforsvar. 

Etter at både Swedbank og Handelsbanken var opp mer enn 10 % i løpet av februar, falt de begge tilbake om lag 2 % i mars. Svenske bankaksjer var presset gjennom 2023 grunnet frykt rundt både boligmarkedet og markedet for næringseiendom, men forventninger om noe lavere styringsrenter fremover gir nå grunn til å tro på en bedre utvikling i boligmarkedet. Samtidig vurderer vi prisingen av bankaksjer som attraktiv, også hensyntatt de lavere rentene fremover. 

 

 

 

 

*) Hittil i år i Markedskommentar fra forvalter tilsvarer siste dag i forrige måned.